1.  • Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Horeca Maatwerk

Reikwijdte leveringsvoorwaarden

Artikel 1
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door HORECA MAATWERK gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Horeca Maatwerk, gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Horeca Maatwerk en de opdrachtgever schriftelijk overeenkomen. 
2. Alleen HORECA MAATWERK geldt als opdrachtnemer.
3.  Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door HORECA MAATWERK niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van HORECA MAATWERK van toepassing zijn.
4  HORECA MAATWERK kan deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bekend gemaakt en treden één maand na die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de opdrachtgever niet binnen één maand na bekendmaking van de wijzigingen schriftelijk bezwaar maakt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd.

ALGEMENE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN AANVANG VAN WERKZAAMHEDEN

Artikel 2
1.  Een overeenkomst komt tot stand zodra HORECA MAATWERK de (mondeling en/of schriftelijk) gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.  De opdrachtgever zal op eerste verzoek van HORECA MAATWERK bij en geduren¬de de looptijd van de opdracht alle gegevens leveren en alle informatie aan HORECA MAATWERK verstrekken die redelijkerwijs van belang en relevant kunnen worden geacht voor het door haar te verstrekken advies en/of de door haar te verlenen bijstand. HORECA MAATWERK behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden te staken in geval de opdrachtgever geen volledige medewerking verleent en/of de vereiste inlichtingen niet verstrekt. De reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

OPDRACHTWIJZIGING

Artikel 3 
1. Wijzigingen van een eenmaal door HORECA MAATWERK aanvaarde opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goed-keuring van alle betrokken partijen met uitzondering van hetgeen in artikel 4 lid 6 is bepaald.
2. Indien een opdracht door meer dan één opdrachtgever is verstrekt, dan kan één individuele opdrachtgever niet eenzijdig en zonder instemming van de andere opdrachtgever(s) de opdracht intrekken. Opdrachtgever(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle facturen van HORECA MAATWERK.
3. In het geval voor een opdracht een vaste prijsafspraak wordt overeengekomen tussen opdrachtgever en HORECA MAATWERK, blijft opdrachtgever, in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, de volledige afgesproken prijs verschuldigd.

TARIEVEN EN BETALING

Artikel 4
1.  HORECA MAATWERK kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds per maand, per kwartaal danwel per halfjaar  factureren, zulks ter keuze van HORECA MAATWERK, op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De overige ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals reiskosten en diensten van derden, kunnen tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
2.  HORECA MAATWERK is te allen tijde gerechtigd om zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden aan de opdrachtgever een voorschotdeclaratie te zenden en de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening door de opdrachtgever van dat voorschot.
3.  De betaling van de door de opdracht verschuldigde bedragen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
4. Indien de opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de factuur in het algemeen, dan staat daarmee de juistheid van de factuur onherroepelijk vast. Betwisting van een factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Voor de betwisting van facturen voor werkzaamheden van advocaten van HORECA MAATWERK kunnen, afhankelijk van de bezwaren van de opdrachtgever,  afwijkende regels gelden, zulks conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
5. Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de hoofdsom en/of het openstaande bedrag. Voorts is HORECA MAATWERK gerechtigd 15% ten titel van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, zulks met een minimum van € 100,- te vermeerderen met BTW. Alle overige door HORECA MAATWERK voldane kosten komen eveneens ten laste van de opdrachtgever, waaronder door HORECA MAATWERK gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de opdrachtgever als verliezende partij in de procedurekosten is veroordeeld.
6.  HORECA MAATWERK is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat de declaratie(s) met rente en kosten volledig is/zijn voldaan zonder dat zij gehouden is enige schade te vergoeden.
7.  HORECA MAATWERK kan haar prijzen en tarieven periodiek  wijzigen. Verhogingen van prijzen en tarieven zullen binnen een redelijke termijn voordat zij in werking treden aan de opdrachtgever worden bekendgemaakt.
8.  HORECA MAATWERK heeft het recht van retentie ten aanzien van de in het kader van de opgedragen werkzaamheden door haar opgestelde stukken en bescheiden alsmede overige bescheiden die zij onder zich heeft uit hoofde van de opdracht, tot de openstaande declaraties met rente en kosten zijn voldaan.
9. HORECA MAATWERK is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
SURSEANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5
HORECA MAATWERK is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surseance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijke melding wordt gemaakt aan de bewindvoerder respectievelijk de curator.

VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARHEID

Artikel 6
Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van HORECA MAATWERK voortvloeiende stukken berust bij HORECA MAATWERK. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HORECA MAATWERK en de opdrachtgever zullen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van rapporten en overige stukken, mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7
1.  HORECA MAATWERK is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door HORECA MAATWERK, haar werk¬nemers en/of door andere personen die door of vanwege HORECA MAATWERK te werk zijn gesteld of van wier diensten door HORECA MAATWERK gebruikt is gemaakt, tenzij HORECA MAATWERK bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. De hierboven in lid 1 omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door of vanwege HORECA MAATWERK  te werk zijn gesteld of van wier diensten door HORECA MAATWERK gebruik is gemaakt.
3.  De opdrachtgever is gehouden HORECA MAATWERK en de in voornoemde leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden.
4.  De aansprakelijkheid van HORECA MAATWERK waaronder mede begrepen de aansprakelijkheid voor werkzaamheden van advocaten van HORECA MAATWERK,  is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering terzake door de verzekeraar aan haar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aanspra¬kelijkheid van HORECA MAATWERK in ieder geval beperkt tot een bedrag van het terzake in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 2.500,-.

VERVALTERMIJN

Artikel 8
Onverminderd het in artikel 4.4. bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens HORECA MAATWERK in verband met de door haar verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

GEHEIMHOUDING

Artikel 9
HORECA MAATWERK verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen, behoudens indien HORECA MAATWERK daartoe op grond van wettelijke bepalingen niet is gehouden.

KLACHTEN

Artikel 10
Opdrachtgever dient conform de klachtenregeling alle klachten met betrekking tot de inhoud van de dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te richten aan de manager van de betreffende afdeling, bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger, bij gebreke waarvan het klachtrecht zal zijn vervallen. 

GESCHILLEN

Artikel 11
Alle geschillen tussen partijen, die niet door middel van het voorafgaande onderlinge overleg oplosbaar zijn gebleken, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij HORECA MAATWERK er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de abso-lute en relatieve bevoegdheid.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 12
Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

DEPONERING

Artikel 13
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

Aldus vastgesteld te Woerden, juni 2018

HORECA MAATWERK
Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden
Postbus 566, 3440 AN Woerden
Telefoon 0348-489419 Fax 0348-489400
KvK Nr. 71798463

www.horeca-maatwerk.nl
info@horeca-maatwerk.nl

Contact opnemen

Neem contact op met Horeca Maatwerk.

Pin It on Pinterest

Share This